Bahasa: EN | 中文 |

Privacy Policy

Pernyataan privasi ini mewakili dasar privasi yang terpakai kepada semua entiti undang-undang yang dimiliki oleh AMS Light Metal Sdn Bhd. Sekiranya berlaku sebarang perubahan pada pernyataan privasi ini untuk penambahbaikan perkhidmatan kami, kami akan menyiarkan perubahan tersebut di sini. Sila baca dan fahami pernyataan privasi ini sebelum memberikan maklumat anda kepada kami atau menggunakan perkhidmatan kami.

Pernyataan privasi ini terpakai kepada https://www.amsmetal.com.my dan laman web mana-mana entiti undang-undang AMS Light Metal Sdn Bhd dan aktiviti dalam talian yang berkaitan. Selanjutnya, pernyataan privasi ini memberikan maklumat kepada subjek data luaran yang tidak terlibat atau bekerja dengan AMS Light Metal Sdn Bhd, di mana subjek data memberikan kami Data Peribadi, atau kami mengumpul data sebagai sebahagian daripada operasi perniagaan biasa kami, dari penyedia perkhidmatan pihak ketiga, rakan kongsi kontrak, sumber awam, majikan atau organisasi terdahulu, pameran perdagangan atau saluran komunikasi seperti e-mel.

 1. Bagaimana dan Mengapa Kami Menggunakan Data Peribadi?

   

  • Data peribadi

   Semasa menggunakan perkhidmatan kami, kami mungkin meminta anda memberikan kami maklumat tertentu yang boleh dikenalpasti secara peribadi yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenalpasti anda (Data Peribadi). Maklumat yang dapat dikenal pasti secara peribadi mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

   • Nama ( termasuk tetapi tidak terhad kepada nama individu atau nama berdaftar entiti perniagaan )
   • Butiran pengenalan diri ( termasuk tetapi tidak terhad kepada butiran pasport )
   • Alamat e-mel
   • Nombor telefon
   • Alamat, Negeri, Poskod, Bandar
   • Butiran perbankan
   • Bahasa pilihan
   • Perkhidmatan atau produk pilihan
   • Lain-lain maklumat yang berkaitan

    

  • Apabila anda melayari laman web kami

   Semasa anda melayari laman web AMS Light Metal Sdn Bhd, kami mengumpul data melalui kuki untuk mengesan aktiviti di laman web kami. Data yang kami kumpulkan melalui kuki terdiri daripada data yang berkaitan dengan peranti anda, alamat IP dan penggunaan laman web anda. Kami menggunakan data yang dikumpul melalui kuki untuk memberikan anda pengalaman pengguna yang terbaik dan untuk menambah baik kandungan laman web dengan mengesan corak penggunaan dan pilihan rakaman untuk membenarkan anda log masuk ke laman web tertentu.

  • Apabila anda melanggan surat berita

   Apabila anda menghubungi kami, seperti hubungan perniagaan atau minat, memesan produk dan perkhidmatan atau berkaitan dengan projek, media atau, kenalan pelabur, hubungan pembekal, penajaan, atau mendaftar untuk acara, kami mengumpul Data Peribadi anda untuk membolehkan kami untuk memenuhi permintaan atau minat anda, memberikan sokongan, atau mematuhi tanggungjawab kontrak atau bersedia untuk membuat kontrak. Apabila kami mempunyai hubungan pelanggan sedia ada dengan anda, kami juga mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk menyediakan komunikasi dan memasarkan produk dan perkhidmatan kami secara langsung.

  • Semasa anda menggunakan “Tiup Whistle (Blow the Whistle)”

   Sila rujuk Dasar Polisi “Tiup Whistle ‘(Blow the Whistle)”kami untuk maklumat lebih lanjut mengenai cara kami mengendalikan Data Peribadi anda apabila anda menyerahkan laporan melalui saluran “Tiup Whistle ‘(Blow the Whistle)”.

  • Apabila kita menjalankan siasatan usaha wajar integriti

   Jika dan apabila kami rasa perlu, kami akan menilai siasatan usaha wajar integriti. Ini termasuk maklumat pengumpulan untuk menilai hubungan perniagaan atau rakan kongsi yang berpotensi, operasi dan etika perniagaan mereka. Siasatan ini mungkin termasuk pemprosesan data Peribadi seperti kedudukan dan peranan organisasi, atau hubungan dengan wakil pihak berkuasa awam atau pembuat keputusan yang berkaitan, kemungkinan senarai sekatan, kontrak, keahlian yang berkaitan, rujukan, tuntutan undang-undang dan isu reputasi. Asas undang-undang adalah untuk mematuhi kewajipan undang-undang, mengejar kepentingan sah kita dan menubuhkan, melaksanakan atau mempertahankan tuntutan undang-undang.

 2. Perkongsian Data Peribadi

  Kami tidak akan berkongsi Data Peribadi anda dengan pihak ketiga kecuali dalam keadaan di mana perkongsian tersebut diperlukan sebagai sebahagian daripada operasi perniagaan biasa kami atau untuk menyediakan perkhidmatan dan sokongan kami kepada anda.

  Kadangkala kami akan menggunakan pembekal perkhidmatan pihak ketiga luaran untuk menyampaikan perkhidmatan ketiga luaran melalui arahan kami seperti yang dinyatakan dalam perjanjian pemprosesan data dengan pembekal perkhidmatan yang berkaitan. Kami menggunakan lpembekal perkhidmatan tersebut untuk tujuan perundingan, perkhidmatan pengambilan, perkhidmatan kewangan, perkhidmatan keselamatan, perkhidmatan IT, perkhidmatan komunikasi dan perkhidmatan usaha wajar. Dalam keadaan seperti itu, kami mungkin berkongsi Data Peribadi anda dengan pihak-pihak tersebut apabila diperlukan sahaja.

  Kami tidak akan mendedahkan Data Peribadi anda secara sengaja kepada pihak ketiga dengan tujuan pemasaran produk atau perkhidmatan mereka kepada anda.

  Kami mungkin akan berkongsi Data Peribadi anda atas alasan undang-undang dalam AMS Light Metal Sdn Bhd dan kepada pihak berkuasa awam atau kerajaan apabila proses perundangan atau permintaan kerajaan perlu dilaksanakan tetapi hanya setakat yang diperlukan sahaja.

 3. Pemindahan Data Peribadi

  Maklumat peribadi anda boleh dipindahkan dan diselenggara dalam komputer yang terletak di luar negeri, wilayah, negara atau bidang kuasa kerajaan yang lain dimana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza mengikut bidang kuasa sedia ada.

  Persetujuan anda terhadap Pernyataan Privasi diikuti dengan penyerahan maklumat yang mewakili persetujuan anda terhadap pemindahan tersebut.

  Kami akan mengambil langkah yang sewajarnya untuk memastikan bahawa data anda diurus dengan selamat mengikut Pernyataan Privasi ini dan tidak ada pemindahan maklumat peribadi anda kepada organisasi atau negara melainkan terdapat kawalan yang ketat termasuk keselamatan data dan maklumat peribadi anda yang lain.

 4. Kuki

  Sesetengah laman web atau perkhidmatan kami mungkin menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa untuk mengesan segala aktiviti perkhidmatan dan proses penyimpanan maklumat tertentu di laman web kami.

  Kuki merupakan fail yang mempunyai sejumlah kecil data yang mungkin termasuk dengan pengecaman unik tanpa nama. Kuki dihantar melalui penyemak imbas dari laman web kemudian disimpan pada peranti anda.

  Anda boleh mengkonfigurasi penyemak imbas anda untuk tidak menerima semua kuki atau untuk menunjukkan bila kuki dihantar sekiranya anda tidak mahu menerima kuki tersebut. Oleh itu, anda mungkin tidak dapat menggunakan lagi semua ciri dan fungsi laman web atau perkhidmatan kami.

 5. Keselamatan Pemprosesan

  Kami akan memproses Data Peribadi anda secara selamat dan akan menerapkan serta mengekalkan langkah-langkah teknikal dan organisasi yang sesuai untuk melindungi Data Peribadi anda daripada kemusnahan atau kehilangan yang tidak disengajakan atau aktiviti yang menyalahi undang-undang seperti terdapat penggubahan, pendedahan atau pengaksesan tanpa kebenaran, khususnya melibatkan penghantaran data melalui rangkaian atau apa jua bentuk pemprosesan data yang tidak sah.

  Pengaksesan Data Peribadi terhad kepada kakitangan AMS Light Metal Sdn Bhd dan ahli gabungan yang mempunyai bidang kuasa yang sesuai untuk keperluan perniagaan yang jelas terhadap data tersebut.

 6. Pengekalan dan Pelupusan Data

  Data Peribadi anda akan disimpan selagi ia diperlukan dan dikehendaki oleh undang-undang untuk memenuhi tujuan yang sah dalam pemprosesan. Sekiranya anda atau majikan mempunyai hubungan kontrak dengan kami, sebarang Data Peribadi yang berkaitan dengan anda akan disimpan selama ia diperlukan untuk membolehkan kami bertanggungjawab terhadap hubungan kontrak tersebut.

  Sekiranya anda bersetuju dengan syarat pemprosesan tersebut, kami akan menyimpan Data Peribadi anda sehingga anda menarik balik persetujuan atau setelah Data Peribadi anda tidak lagi diperlukan untuk mencapai tujuan pemprosesan.

 7. Pernyataan Privasi Pihak Ketiga

  Pernyataan Privasi ini adalah mengenai proses pengumpulan, penggunaan dan pendedahan Data Peribadi oleh AMS Light Metal Sdn Bhd seperti yang diterangkan di atas. Pernyataan Privasi ini tidak menangani atau mengawal amalan privasi yang telah diguna pakai oleh pihak ketiga di laman web atau berkaitan dengan perkhidmatan pihak ketiga yang mungkin boleh diakses melalui penggunaan laman web. Walaupun kami berusaha untuk membuat pautan ke laman web yang mempunyai tahap piawaian privasi yang tinggi, kami sama sekali tidak akan bertanggungjawab terhadap kandungan atau amalan privasi yang digunakan oleh laman web atau perkhidmatan pihak ketiga. Kami menggalakkan anda untuk membiasakan diri dengan dasar privasi ditetapkan di laman web atau perkhidmatan tersebut sebelum memberikan Data Peribadi anda kepada mereka.

 8. Perubahan Pernyataan Privasi

  Pernyataan Privasi kami akan dikemas kini dari semasa ke semasa. Sekiranya tindakan kami dalam pengemaskinian tersebut adalah pada tahap sederhana dan tidak mempunyai makna material untuk hak anda terhadap Data Peribadi, kami mungkin akan membuat perubahan tersebut tanpa menyiarkan notis khusus di laman web kami. Anda dinasihatkan untuk mengkaji Pernyataan Privasi ini secara berkala jika terdapat sebarang perubahan.